Dzisiaj Poniedziałek, 23 Lip. 2018 rok    Imieniny Bogna, Brygida, Apolinary

Login / E-mail

Hasło

Zarejestruj się! Nie pamiętasz hasła lub loginu?

Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO KIDMODELS.PL
Aktualizacja z dnia 24.05.2018 r.


§ 1. Wstęp

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisu (portalu) internetowego Kidmodels.pl. Postanowienia Regulaminu oraz wszelkich załączników będących jego integralnymi częściami wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis Kidmodels.pl.
Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z serwisu internetowego Kidmodels.pl, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Przed założeniem Konta należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin.


§ 2. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
Regulamin - przedmiotowy dokument normujący prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora oraz załączniki stanowiące integralną część dokumentu.
Administrator - podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest Inbornmedia Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (NIP: PL 8951973373) zwana dalej „Administratorem”.
Serwis (portal) – społecznościowo-branżowy serwis internetowy Kidmodels.pl znajdujący się pod adresem internetowym http://www.kidmodels.pl, a także innymi adresami internetowymi pod którymi Administrator prowadzi Serwis.
Użytkownik - osoba korzystająca z Serwisu, która założyła w nim konto i poprzez akceptację Regulaminu oraz rejestrację uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Serwis.
Klubowicz - Użytkownik serwisu posiadający członkostwo w Klubie Premium i/lub członkostwo w Klubie VIP.
Login (Nick, Pseudonim) - indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika w Serwisie, jaka została przez niego wybrana na etapie zakładania (rejestracji) Konta w Serwisie. Login nie może zawierać cyfr i znaków sugerujących dane kontaktowe, jak również słów określanych jako obraźliwe.
Konto - dostępne dla danego Użytkownika po zalogowaniu (podaniu loginu i hasła) miejsce w Serwisie, poprzez które Użytkownik otrzymuje możliwość zarządzania udostępnionymi mu usługami, jak również wprowadzania przez siebie danych i zarządzania nimi.
Profil (Strona Użytkownika) - zespół informacji, zdjęć i danych prezentujących i opisujących osobę danego Użytkownika, przekazywanych dobrowolnie i samodzielnie przez Użytkownika do Serwisu, zlokalizowanych pod indywidualnym adresem www.login.kidmodels.pl, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy, lub w niektórych przypadkach osoby korzystające z internetu, a nie będące Użytkownikami, jak również, które może wykorzystywać Administrator na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
Moderator – osoba dbająca o jakość i wiarygodność dodawanych zdjęć, opisów i komentarzy.
Baza Profili (Kont) - zbiór danych, informacji i innych treści przekazanych dobrowolnie przez wszystkich Użytkowników do Serwisu, które są gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym przez Administratora za zgodą Użytkownika, na potrzeby świadczonych przez Administratora usług.
Konkurs – usługa dostępna dla użytkowników serwisu Kidmodels.pl umożliwiająca udział w zabawie, w której zwycięzcom przyznawane są nagrody.
Klub Premium - usługa w Serwisie dostępna dla wszystkich Użytkowników, którzy po uiszczeniu stosownej opłaty, uzyskują na określony czas status członka Klubu. Usługa ta pozwala na korzystanie przez Użytkowników będących członkami Klubu z szeregu poszerzonych lub dodatkowych usług Serwisu oraz innych preferencji przyznawanych doraźnie lub okresowo członkom Klubu.
Klub VIP - usługa w Serwisie dostępna dla wszystkich Użytkowników, którzy po uiszczeniu stosownej opłaty, uzyskują na określony czas, status członka VIP. Usługa ta pozwala na korzystanie przez Użytkowników będących członkiem Klubu VIP z szeregu poszerzonych lub dodatkowych usług Serwisu oraz innych preferencji przyznawanych doraźnie lub okresowo członkom Klubu VIP.
Skrzynka e-mail - elektroniczna skrzynka pocztowa charakteryzująca się indywidualnym adresem internetowym danej osoby (adres e-mail), za pośrednictwem, której dana osoba może wysyłać i odbierać wiadomości i inne dane w ramach usługi poczty elektronicznej.
Pomoc - miejsce w Serwisie, w którym Użytkownik w każdej chwili może dowiedzieć się, w jaki sposób należy zrealizować określone działania, aby osiągnąć pożądane cele.
Kradzież Konta - bezprawne działania osób trzecich polegające na ingerencji w system komputerowy Użytkownika w szczególności włamanie.
Komentarz - pisemne wyrażenie opinii na temat profilu Użytkownika, zdjęć znajdujących się w serwisie lub inne treści zaprezentowane na Kidmodels.pl poprzez Użytkowników Serwisu.
Spam - przesyłanie nie zamówionych wiadomości o charakterze reklamowym, komercyjnym lub informacyjnym bez zgody Administratora serwisu.
Materiały - teksty, opracowania, obrazy oraz wszelkie inne treści udostępniane w Serwisie przez Użytkownika.
Zdjęcie - dowolny element graficzny wgrany przez Użytkownika.
Netykieta - zbiór zasad savoir-vivre obowiązujących w Internecie, stworzony, aby pomóc skutecznie i przyjemnie komunikować się z innymi.
Prywatna Wiadomość - wiadomość wysłana Użytkownikowi przez innego Użytkownika za pośrednictwem wewnętrznego systemu wiadomości Serwisu.
Blokada (Ban, Zawieszenie) - ograniczenie możliwości działalności Użytkownika w Serwisie przez administratora, lub moderatora Serwisu nałożona na Użytkownika, który złamał zasady Regulaminu.

§ 3. Ogólne warunki korzystania z Serwisu

3.1 Właścicielem i Administratorem Serwisu jest Inbornmedia Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (NIP: PL 8951973373). Kontakt e-mail: kontakt@kidmodels.pl
3.2 Podstawowym przedmiotem działalności Serwisu jest prowadzenie przez Administratora Bazy Kont (Profili) umożliwiających wyszukiwanie Użytkowników, promowanie ich, umożliwianie nawiązania wzajemnej współpracy pomiędzy użytkownikami prywatnymi a firmami i artystami posiadającymi konta na portalu Kidmodels.pl oraz zawieranie nowych znajomości pomiędzy nimi, jak również udostępnianie przez Administratora zasobów Serwisu w celu umieszczania w nim przez Użytkowników danych i zdjęć. Za pośrednictwem Serwisu świadczone są lub mogą być świadczone w przyszłości, odpłatne i nieodpłatne usługi na rzecz Użytkowników związane z przedmiotem Serwisu.
3.3 Aktualny cennik opłat za korzystanie z płatnych części Serwisu dostępny jest na stronie Serwisu. Administrator zastrzega sobie prawo zmian cen usług dostępnych w Serwisie w dowolnym czasie. Zmiana cen obowiązuje od momentu zamieszczenia zmian na stronie.
3.4 Do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, programów służących do ich przeglądania (zaleca się korzystanie z przeglądarek internetowych z włączoną obsługą plików "cookies"), oraz skrzynki pocztowej e-mail.
3.5 Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i bezpłatna.
3.6 Przesłanie formularza rejestracyjnego oznacza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptację postanowień niniejszego Regulaminu przez Użytkownika.
3.7 Użytkownik jest uznanym za w pełni zarejestrowanego jeśli poda wszystkie wymagane w formularzu rejestracyjnym dane oraz potwierdzi rejestracje.
3.8 Użytkownik jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy swojego hasła. Jakiekolwiek działania podjęte przy użyciu prawidłowego hasła będą traktowane tak, jakby dokonał ich Użytkownik.
3.9 Serwis jest darmowy, z wyłączeniem dodatkowych funkcji odpłatnych o których mowa w załączniku nr 1, który jest integralną częścią Regulaminu.
3.10 Baza Profili, nazwa Serwisu, wygląd graficzny, koncepcja i oprogramowanie podlega ochronie prawnej.
3.11 Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, prawo do poprawiania tych danych oraz do żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z Bazy Profili.
3.12 Administrator jest uprawniony do usunięcia poszczególnych funkcji Serwisu w każdym czasie. Administrator może także, w każdym czasie, dodawać i modyfikować istniejące funkcje Serwisu bez jakiegokolwiek powiadomienia.
3.13 Administrator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu. Jednakże Administrator nie gwarantuje zachowania powierzonych danych i ich ew. utrata nie może być przedmiotem roszczeń w stosunku do Administratora. Użytkownik winien posiadać własną kopię bezpieczeństwa wgrywanych do Serwisu zdjęć.
3.14 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nie dotarcie do Użytkownika wiadomości e-mail z jakimkolwiek powiadomieniem, nadanej przez Administratora na adres e-mail podany przez Użytkownika, z jakiegokolwiek powodu, w tym w szczególności gdy brak dotarcia spowodowany jest uznaniem kierowanej wiadomości przez serwer odbiorcy za spam. Użytkownik powinien zadbać o dodanie adresów e-mail z domeny kidmodels.pl do listy wiadomości przyjmowanych bezwarunkowo. Wysłane przez Administratora wiadomości na podany przez Użytkownika adres e - mail uznawane są za skutecznie dostarczone.
3.15 Portal Kidmodels.pl daje użytkownikom możliwość dokonania wyboru co do rodzaju rejestracji konta użytkownika. W serwisie znajdują się następujące rodzaje kont:
a. Konta (Profile) dzieci i młodzieży. Konta dzieci i młodzieży przedstawiają użytkowników portalu, prezentując ich umiejętności, talent i urodę. Do każdego profilu dziecka i młodzieży przypisane są dwie podstrony poświęcone rodzicom właściciela profilu, podstrona mamy i podstrona taty. Rodzice na tych podstronach również mogą prezentować swoją urodę, talenty i umiejętności oraz zgłaszać swój akces do gry w filmie, telewizji i reklamie.
b. Konta (Profile) firm. Konta firmowe prezentują konkretne firmy oraz artystów działających w dziedzinie filmu, telewizji, reklamy i modelingu .

§ 4. Usługi

4.1 Przeglądanie zasobów Serwisu oraz jego poszczególnych usług może być dostępne dla nie zarejestrowanych w Serwisie użytkowników Internetu, przy czym zakres tego dostępu może zostać w każdym czasie i w dowolnym zakresie ograniczany przez Administratora bez podawania przyczyn.
4.2 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu przez podmioty trzecie, które świadczą usługi na rzecz Użytkowników we własnym imieniu i na własny rachunek, na zasadach i na mocy porozumień zawartych z Administratorem lub głównymi partnerami Administratora. Określenie reguł świadczenia takich usług, należy do podmiotu świadczącego te usługi i podmiot ten jest wyłącznie za nie odpowiedzialny i do niego należy zwracać się z wszelkimi uwagami i reklamacjami związanymi ze świadczonymi usługami, a ewentualne reklamacje kierowane do Administratora będą przekazywane tym podmiotom.
4.3 Pełen zakres usług Serwisu dostępny jest dla Użytkowników Serwisu po wniesieniu odpowiednich opłat. Odpłatne usługi w Serwisie świadczone będą przez Administratora na rzecz Użytkowników wyłącznie po złożeniu dyspozycji i wniesieniu opłaty, określonej w Załączniku nr 1.
4.4 Uzyskanie statusu członka Klubu Premium lub Klubu VIP dostępne jest dla wszystkich Użytkowników po wniesieniu opłaty aktywacyjnej.

§ 5. Uczestnictwo w Serwisie

5.1 Utworzenie konta w Serwisie jest dobrowolne i bezpłatne, a Uczestnikami Serwisu są jego Użytkownicy. Dokonując rejestracji Użytkownik ma obowiązek podania prawdziwych danych.
5.2 Użytkownik może zamieszczać w Serwisie wyłącznie zdjęcia i treści na których publikację uzyskał zgodę lub jest ich autorem. W przypadku zamieszczenia przez Użytkownika zdjęcia zawierającego wizerunek osoby/osób lub inny element pozwalający jednoznacznie zidentyfikować daną osobę (tatuaż, blizna itp.) Użytkownik jest zobligowany przed zamieszczeniem danego zdjęcia w Serwisie uzyskać zgodę na rozpowszechnianie wizerunku osoby/osób na nim przedstawionej. Wstawienie zdjęcia do Serwisu przez Użytkownika stanowi jednocześnie oświadczenie Użytkownika, że posiada on odpowiednie zgody i uprawnienia prawem określone w świetle których publikacja zdjęcia w Serwisie jest dozwolona. Odpowiedzialność za naruszenie dóbr osób trzecich, w tym w szczególności osób, których wizerunek został rozpowszechniony bez wymaganego zezwolenia ponosi Użytkownik Serwisu, który zamieścił dane zdjęcie. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zdjęcia oraz treści zamieszczane przez Użytkowników. Ponadto każdy Użytkownik serwisu oświadcza: „Oświadczam, że przesyłane przeze mnie celem zamieszczenia w serwisie Kidmodels.pl znaki graficzne, zdjęcia, treści i inne elementy nie naruszają przepisów prawa, norm społecznych, uczuć religijnych oraz dóbr osób trzecich, jak również praw innych użytkowników. W przypadku, gdyby powyższe oświadczenie okazało się nieprawdziwe, ponoszę odpowiedzialność za ewentualne naruszenia praw własności przemysłowej, praw autorskich, dóbr osobistych i innych oraz oświadczam, że w przypadku sporów i roszczeń osób trzecich, zaspokoję wszelkie uzasadnione roszczenia takich osób, przez co zwolnię właściciela serwisu firmę Inbornmedia Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (NIP: PL 8951973373) z wszelkiej odpowiedzialności w postępowaniach sądowych."
5.3 Użytkownikami Serwisu mogą być dzieci i młodzież, oraz ich rodzice, jak również firmy i inne osoby pełnoletnie, oraz osoby zajmujące się profesjonalnie działalnością w dziedzinie filmu, fotografii, reklamy, telewizji i modelingu. Warunkiem uczestnictwa w serwisie jest zaakceptowanie postanowień Regulaminu oraz zrealizowanie procedury rejestracji w Serwisie zakończone skutecznym założeniem Konta. Wszystkie informacje na swoim profilu w Portalu Kidmodels.pl Użytkownik podaje z własnej woli celem ich upublicznienia. Osoby małoletnie mogą założyć konto, zamieszczać zdjęcia, treści, upubliczniać informacje na swój temat i korzystać z zasobów serwisu Kidmodels.pl tylko i wyłącznie za zgodą i wiedzą opiekuna prawnego. Profil dziecka (osoby małoletniej) w jego imieniu może zostać założony przez rodzica dziecka lub przez opiekuna prawnego dziecka.
5.4 Procedura rejestracji i aktywacji Konta następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz potwierdzenie rejestracji za pośrednictwem otrzymanego drogą elektroniczną linku aktywującego. Aktywacji konta należy dokonać w czasie 24 godzin od momentu otrzymania, na podany w procesie rejestracji adres e-mail, linku aktywującego.
5.5 Jedna osoba może mieć tylko jedno Konto w Serwisie. Niedozwolone jest udostępnianie Konta innym osobom, jak również korzystanie z Konta innego Użytkownika. Użytkownik nie może przenosić na osoby trzecie swojego prawa do korzystania z Konta. Użytkowanie jednego Konta przez więcej niż jedną osobę odbywa się na odpowiedzialność właściciela Konta.
5.6 Zakładając Konto w Serwisie Użytkownik zapewnia i oświadcza, że:
a) zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Regulaminu;
b) wszelkie dane osobowe, wizerunek na fotografiach i inne informacje składające się na Profil są zgodne z prawdą i przekazuje je do Serwisu w sposób dobrowolny oraz wyraża zgodę na upublicznienie Profilu przez Administratora, co oznacza, że dostęp do tych danych będzie miał lub może mieć nieograniczony krąg użytkowników Internetu;
c) wyraża zgodę na przetwarzanie teraz i w przyszłości przez Administratora wszelkich przekazanych podczas rejestracji, lub w inny sposób, danych osobowych oraz wizerunku osobistego w celach upublicznienia tych informacji poprzez ich prezentację na łamach Serwisu, jak również oświadcza, że posiada wszelkie prawa, w tym prawa majątkowe, do wykorzystania wizerunku bez naruszania jakichkolwiek praw osób trzecich;
d) oświadcza, że ponosi odpowiedzialność za upublicznienie wizerunku osób trzecich, oraz oświadcza, że osoby te wyraziły zgodę na umieszczenie ich wizerunku na łamach Serwisu;
e) rejestrując się w Serwisie wyraża zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem e-mail informacji reklamowych, handlowych dotyczących usług świadczonych przez Administratora oraz jego renomowanych partnerów biznesowych, zleceniodawców i reklamodawców akceptując Regulamin i jednocześnie oświadcza że : "Wyrażam zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej w ramach Serwisu Kidmodels.pl na adres e-mail podany pierwotnie w formularzu rejestracyjnym do Serwisu lub następnie zaktualizowany w trakcie korzystania z Serwisu, a także na wewnętrzną pocztę w ramach Serwisu informacji handlowych, reklamowych w zakresie świadczonych usług oraz oferowanych towarów zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną";
f) wyraża zgodę na oznaczanie zamieszczanych w serwisie plików (zdjęć lub filmów) w sposób dowolny przez Administratora; jak równiez wyraża zgodę na wykorzystanie zamieszczanych przez siebie plików (zdjęć, filmów) oraz innych treści w celach promocyjnych na portalach: Facebook oraz YouTube.
g) zobowiązuje się w przypadku skierowania przez podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń m.in. żądania rekompensat, odszkodowań, pokrycia kosztów, poniesienia odpowiedzialności i wszelkich innych roszczeń do Administratora, jego pracowników, wydawców licencji, posiadaczy licencji i spadkobierców praw (ogółem – strony chronione), odnośnie naruszania jakichkolwiek praw do opublikowanych treści, materiałów graficznych lub wizerunku osobistego osób trzecich, ponieść pełną odpowiedzialność, oraz pokryć wszelkie wydatki związane z postępowaniem sądowym, w tym w szczególności wydatki poniesione na opłacenie zastępstwa procesowego, doradztwa prawnego oraz zasądzonych odszkodowań wynikające z działań Użytkownika, oraz innych osób działających na podstawie jego wskazówek, zleceń i kontroli, włączając, ale nie ograniczając się do wydawania, rozpowszechniania, eksponowania lub wykorzystania publikowanych treści w inny sposób przez Użytkownika lub inną osobę korzystającą z Serwisu poprzez dostęp do loginu i hasła Użytkownika;
h) na zawsze zrzeka się i rezygnuje ze swojego prawa i prawa swoich nieletnich potomków, cesjonariuszy praw i spadkobierców zaskarżenia do sądu Administratora, oraz dowolnej strony chronionej z powodu poniesienia dowolnego uszczerbku lub straty, rzekomo wynikających wskutek wydania lub wykorzystania dowolnej podanej przez Użytkownika treści, włączając, ale nie ograniczając się do dowolnego uszczerbku lub strat, które może ponieść przeglądając, otwierając dowolną treść strony Serwisu;
i) rezygnuje z wszelkich roszczeń, które ma lub może mieć wobec Administratora, a które wynikają z jednorazowego i/lub ciągłego korzystania z Serwisu, niezależnie od tego, czy wie o nich, czy nie.
5.7 Administrator może odmówić opublikowania podanych podczas procedury rejestracji lub edycji Profilu treści na łamach Serwisu, a tym samym zablokować Konto lub Stronę Użytkownika, jeżeli podawane treści będą niedozwolone ze względu na polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, treść Regulaminu oraz dobre obyczaje lub moralność.
5.8 Administrator zastrzega sobie prawo odmówienia zgody na publikację fotografii lub filmu jeżeli zdjęcie lub film będzie słabej jakości, nie będzie przedstawiał wizerunku Użytkownika, lub nie będzie spełniać niezbędnych warunków technicznych Serwisu.
5.9 Użytkownik może zawiesić Konto, co spowoduje czasowe dezaktywowanie Strony Użytkownika w Serwisie, będzie ona niewidoczna. Użytkownik w tym czasie straci możliwość korzystania lub realizowania usług Serwisu. Zawieszenie Konta nie powoduje zawieszenia biegu terminów opłaconych usług. Użytkownik może odwiesić Konto w każdym czasie, jednakże musi to nastąpić w okresie nie dłuższym niż po upływie 6 miesięcy od chwili zawieszenia Konta. Po 6-miesięcznym okresie zawieszenia Konta, które nie zostanie w tym czasie odwieszone, Konto takie może zostać przez Administratora usunięte, a Profil usunięty z Bazy Profili bez możliwości jego przywrócenia, o czym Użytkownik zostanie poinformowany e-mailem przed upływem dopuszczalnego okresu zawieszenia.
5.10 Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje Konto z Serwisu. Wraz z usunięciem Konta usunięty zostanie z Serwisu Profil i Strona Użytkownika na stałe i bezpowrotnie. Zgłoszenie przez Użytkownika wniosku o usunięcie danych osobowych skutkuje usunięciem Konta.
5.11 Usunięcie Konta skutkuje zakończeniem świadczenia wszelkich odpłatnych usług Serwisu wykupionych przez Użytkownika, jeżeli do ich świadczenia konieczne jest ze względów technologicznych lub systemowych posiadanie Konta w Serwisie.
5.12 Mając na uwadze dobro Użytkowników, a także w celu zapewnienia najwyższej jakości Serwisu, niedopuszczalne jest:
a) prowadzenie działań mogących utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu, a w szczególności działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Kont innych Użytkowników;
b) rozpowszechnianie treści pornograficznych;
c) uprawianie działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej niezwiązanej z działalnością serwisu;
d) rozsyłanie spamu i nie zamówionej informacji handlowej;
e) podejmowanie jakichkolwiek działań, poprzez które osoba lub podmiot je realizujący stara się wpływać na Użytkowników, działać na ich szkodę, szkodę Administratora lub innych podmiotów trzecich;
f) podszywanie się pod inne osoby i tworzenie profili zawierających dane i fotografie osób nie należących do osoby zakładającej profil;
g) publikowanie na łamach Serwisu treści naruszających polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje lub normy moralne, obrażające godność lub naruszające dobra osobiste innych osób, popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.)
W przypadku stwierdzenia dopuszczenia się takich działań przez Użytkownika, Administrator ma prawo do usunięcia Konta Użytkownika. Działania Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Serwisu stanowią czyn zabroniony w myśl obowiązujących przepisów. Administrator jest wówczas uprawniony do podjęcia stosownych czynności, w tym zmierzających do naprawienia poniesionej przez niego szkody.
5.13 Niedopuszczalne jest samodzielne umieszczanie przez Użytkowników na stronach Serwisu przekazów reklamowych, w tym także reklam umieszczonych w postaci wgrywanych zdjęć, w komentarzach, opisach, tagach i innych elementach Serwisu. Złamanie zakazu opisanego zdaniem poprzedzającym będzie skutkowało natychmiastowym usunięciem Konta i wszystkich jego elementów. Zabronione jest wysyłanie prywatnych wiadomości do Użytkowników zawierających reklamy. Takie postępowanie będzie skutkowało usunięciem Konta oraz wystąpieniem o opłatę za zrealizowaną reklamę lub odszkodowanie z tego tytułu, a także zgłoszeniem organom ścigania zawiadomienia o uzasadnionym przypuszczeniu popełnienia czynu zabronionego w postaci rozsyłki spamu.
5.14 W ogólnie dostępnych treściach Serwisu niedozwolone jest, za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych, udostępnianie innym Użytkownikom danych pozwalających na komunikację poza Serwisem, a w szczególności podawanie numeru telefonu, adresu e-mail, danych kontaktowe komunikatora internetowego itp., jak również podawania adresów do jakichkolwiek stron internetowych - bez wyraźnej zgody Administratora.

§ 6. Komentarze

6.1 Do dyspozycji użytkowników została oddana możliwość komentowania profili innych użytkowników oraz wysyłania prywatnych wiadomości. Komentując lub wysyłając prywatną wiadomość użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zasad dobrego wychowania oraz netykiety, a w szczególności do:
a) pisania według zasad poprawnej polszczyzny;
b) wyrażania swoich poglądów o ile nie kolidują one z polskim prawem, netykietą lub niniejszym regulaminem;
c) ponoszenia odpowiedzialności za treść i formę swoich wypowiedzi.
6.2 Komentarze uznane za mściwe, uznane za zemstę lub sprzeczne z zasadami ujętymi w niniejszym regulaminie mogą zostać usunięte przez Administratora, a użytkownik pociągnięty do odpowiedzialności.
6.3 Komentarze nie mogą zawierać treści obraźliwych ani działających na niekorzyść osób trzecich.
6.4 Komentarze nie mogą zawierać sugestii dotyczących wysokości ocen przyznawanych uczestnikom Konkursu „Gwiazdy Miesiąca". Treści te są uznawane za spam i usuwane. Niezastosowanie się przez osobę piszącą komentarz, do zakazu sugerowania w komentarzu innym użytkownikom, w sposób bezpośredni lub pośredni, jaką im ocenę wystawiono lub jaką ocenę mają wystawić, będzie skutkowało zawieszeniem konta, usunięciem zebranych punktów lub usunięciem konta autorowi komentarza.

§ 7. Zdjęcia

7.1 Użytkownik uprawniony jest do zamieszczania w serwisie jedynie zdjęć wyraźnie przedstawiających jego osobę lub jego osobę w towarzystwie osób trzecich pod warunkiem posiadania praw do zamieszczonych zdjęć, oraz zgody na publikacje wizerunku widocznych na zdjęciu osób.
7.2 Zdjęcie główne Profilu musi przedstawiać jak najaktualniejszy wizerunek osobisty Użytkownika, czyli taki, który pozwala rozpoznać Użytkownika w aktualnej czasowo rzeczywistości. Zdjęcie główne nie może prezentować Użytkownika w towarzystwie osób trzecich. Zdjęcie główne musi prezentować Użytkownika wyraźnie pozwalając na jego identyfikację (musi to być twarz z widocznymi rysami lub sylwetka z twarzą z widocznymi rysami twarzy), niespełnienie tego wymogu spowoduje uniemożliwienie zamieszczenia zdjęcia jako zdjęcia głównego na Stronie Użytkownika.
7.3 Zabrania się zamieszczania na profilu Użytkownika zdjęć:
a) nie przedstawiających Użytkownika;
b) z widniejącymi na nich adresami innych stron;
c) zdjęć pornograficznych;
d) jednakowych zdjęć;
e) cudzych zdjęć (do których zamieszczenia użytkownik nie posiada praw);
f) przedstawiających narządy płciowe
g) przedstawiających nagie kobiece piersi;
h) do których prawa autorskie są zastrzeżone;
i) nieczytelnych;
j) zdjęć łamiących ogólnie przyjęte normy społeczne.
7.4 Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia zdjęcia, jeżeli:
a) jest sprzeczne z niniejszym regulaminem;
b) zawiera treści niecenzuralne;
c) zawiera treści nawołujące do przemocy, nienawiści lub nietolerancji;
d) zawiera treści obraźliwe wobec użytkowników Serwisu lub innych osób;
e) narusza prawa osób trzecich;
f) godzi w uczucia religijne;
7.7 Administrator może wspomagać się również dodatkowymi kryteriami usunięcia zdjęć.
7.8 Od usunięcia zdjęcia odwołanie nie przysługuje.
7.9 Rejestrować się i dodawać zdjęcia do serwisu mogą Użytkownicy zarówno z Polski jak i z zagranicy na własną odpowiedzialność.

§ 8. Blokada i usunięcie konta

8.1 W przypadku stwierdzenia przez Administratora lub Moderatora, że Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, Administrator lub Moderator może zablokować Konto lub poszczególne usługi Serwisu (np. Stronę Użytkownika lub możliwość dodawania komentarzy w profilach użytkowników i inne), przy czym Administrator lub Moderator nie jest zobowiązany do poinformowania Użytkownika o blokadzie lub usunięciu konta Użytkownika. W przypadku rażącego naruszania treści Regulaminu lub recydywy w postępowaniu Użytkownika niezgodnym z postanowieniami Regulaminu, Administrator ma prawo bezpowrotnie usunąć konto Użytkownika wraz z całą zawartością korespondencji, oraz treści i plików zamieszczonych przez Użytkownika.
8.2 Konto może ponadto zostać usunięte przez Administratora bez jakichkolwiek uprzedzeń, co spowoduje całkowite i bezpowrotne usunięcie Konta i Profilu z Bazy Profili, jeżeli Administrator stwierdzi, że:
a) nazwa Konta jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe, niezgodne z dobrymi obyczajami, jego treść zawiera dane kontaktowe;
b) Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, a w szczególności korzysta z Serwisu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich;
c) Użytkownik nie zalogował się ani razu do Serwisu przez okres 12 miesięcy od ostatniego zalogowania;
d) Użytkownik posiada więcej niż jedno Konto - w takim przypadku usunięte mogą zostać wszystkie Konta Użytkownika;
e) Użytkownik podejmuje działania, które chociaż pośrednio mogą mieć znamiona ingerowania w struktury Serwisu, do których taki Użytkownik nie ma dostępu, bądź też działaniami swymi destabilizuje funkcjonowanie Serwisu, bez względu na sposób i techniki powyższych niedozwolonych działań;
f) Użytkownik w okresie 3 miesięcy od zablokowania Konta lub innych poszczególnych usług Serwisu przez Administratora lub Moderatora, nie dokona działań niezbędnych do usunięcia przyczyn stanowiących podstawę zablokowania lub ze względu na konkretne okoliczności nie daje gwarancji zachowań zgodnych z Regulaminem;
g) Użytkownik nie odwiesi zawieszonego Konta w okresie dłuższym niż 6 miesięcy od jego zawieszenia;
8.3 Od decyzji o odmowie rejestracji Użytkownika, usunięciu bądź blokadzie konta Użytkownika odwołanie nie przysługuje.§ 9. Prawa autorskie

9.1 Użytkownik Serwisu oświadcza przez fakt zamieszczenia zdjęcia, pliku filmowego w Serwisie, że posiada prawa autorskie do przedmiotowego zdjęcia, pliku filmowego, względnie stosowne zezwolenie na rozpowszechnianie zdjęcia, pliku filmowego, w zakresie co najmniej umożliwiającym udzielenie Administratorowi uprawnienia do korzystania ze zdjęcia i pliku filmowego.
9.2 Przez fakt zamieszczenia zdjęcia, pliku filmowego Użytkownik nie przenosi na rzecz Administratora autorskich praw majątkowych do zamieszczonych zdjęć, plików filmowych. Autorskie prawa majątkowe i osobiste przysługują dotychczas uprawnionym do tych praw, natomiast Użytkownik wyraża zgodę na publikację zdjęć, plików filmowych oraz stworzonych przez siebie opisów, informacji i elementów Serwisu, powstałych za pomocą narzędzi udostępnionych przez Administratora na stronach Serwisu, oraz na profilach Serwisu KidModels.pl znajdujących się na portalach Facebook, YouTube oraz innych na których Administrator Serwisu promuje i prezentuje Serwis KidModels.pl
9.3 Każdorazowe zamieszczenie przez Użytkownika zdjęcia, pliku filmowego i innych informacji w Serwisie oznacza udzielenie Administratorowi bezwarunkowej, nieograniczonej terytorialnie, nieodpłatnej zgody (licencji) na prezentowanie przedmiotowego zdjęcia, pliku filmowego oraz/lub wszelkich innych informacji w Serwisie, każdej z podstron Serwisu i dowolnej części Serwisu oraz zgody na oznaczanie zdjęć i plików filmowych tekstem lub grafiką oraz zgody na wykorzystywanie zdjęcia, pliku filmowego oraz informacji umieszczonych przez Użytkownika w Serwisie na jakichkolwiek nośnikach, w tym w szczególności w sieci Internet, sieci telefonii komórkowej, utrwalanie i rozpowszechnianie jakąkolwiek techniką, oraz zgody na opracowanie na podstawie zdjęcia, pliku filmowego utworów zależnych w związku z działalnością Serwisu, w ramach przedmiotowej działalności, promowania i prezentacji Serwisu oraz promowania i prezentacji działalności oraz funkcjonowania Serwisu.

§ 10. Ochrona danych i polityka prywatności

10.1 W momencie rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora, zgodnie z warunkami określonymi w Polityce Ochrony Prywatności (załącznik nr 2). Podając dane w formularzu rejestracyjnym, Użytkownik stwierdza, że są one prawdziwe.
10.2 Administratorem danych osobowych jest Inbornmedia Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (NIP: PL 8951973373), która dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
10.3 Dane użytkowników będą wykorzystywane wyłącznie przez Administratora w celu poprawnego działania Konta Użytkownika w Serwisie oraz w celu wysyłania biuletynów i reklam. W wypadku wysyłki zleconej przez podmiot trzeci, samej wysyłki dokonuje Administrator, a reklamodawca nie ma dostępu do szczegółowych informacji o Użytkowniku.
10.4 Administrator zobowiązuje się dołożyć szczególnej staranności w celu ochrony danych Użytkowników stosując środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
10.5 Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania, uaktualnienia, sprostowania i usuwania wprowadzonych danych podanych w formularzu rejestracyjnym. Administrator zapewnia każdemu Użytkownikowi Konta dostęp do dotyczących go danych, w celu ich weryfikacji, modyfikacji oraz żądania ich usunięcia z Bazy Profili (Kont).
10.6 Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z zasadami Polityki Ochrony Prywatności, postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.

§ 11. Reklamacje

11.1 Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące funkcjonowania Serwisu będą na bieżąco rozpatrywane przez zespół obsługi Serwisu w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji, jednak Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona problemu wynikającego z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do wskazówek udzielanych Użytkownikom na bieżąco na łamach Serwisu lub bezpośrednio przez Administratora.
11.2 Reklamacje kierowane do Administratora, a dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem Serwisu będą przekazywane przez Administratora niezwłocznie właściwemu podmiotowi trzeciemu, który jest odpowiedzialny za realizację reklamacji.
11.3 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody majątkowe poniesione przez Użytkownika, powstałe na skutek uczestnictwa w serwisie.

§ 12. Postanowienia końcowe

12.1 Administrator nie odpowiada w żaden sposób, w granicach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, za materiały przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez Użytkowników, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność.
12.2 Administrator nie odpowiada za zdarzenia i wydarzenia, jakie mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym pomiędzy Użytkownikami zapoznanymi za pośrednictwem Serwisu.
12.3 Administrator nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników do Serwisu lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom. Administrator nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.
12.4 Administrator jako właściciel i zarządca Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.
12.5 Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
12.6 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za "kradzieże Kont" dokonywane przez osoby trzecie, a także za pobieranie zdjęć z Serwisu i umieszczanie ich w innych serwisach WWW lub wykorzystywanie w inny sposób przez osoby trzecie gdyż Administrator nie ma możliwości zablokowania kopiowania fotografii z Serwisu.
12.7 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach komputerowych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, niewłaściwego działania sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.
12.8 Administrator zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu (FAQ), udzielanymi poradami i innych, co do których Administrator uzna, że odpowiedzi na te treści są warte upublicznienia.
12.9 Administrator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wszelkich płaszczyzn funkcjonowania Serwisu wraz z systemem poczty wewnętrznej do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej wśród Użytkowników, a także wobec osób trzecich, a w szczególności poprzez kierowanie do Użytkowników lub dołączanie do przekazywanych pomiędzy Użytkownikami i osobami trzecimi treści reklamowych, informacyjnych, komercyjnych i dotyczących produktów lub usług świadczonych zarówno przez Administratora jak i podmioty trzecie. Tym samym Użytkownicy wyrażają zgodę na dodawanie treści reklamowych, ogłoszeniowych itp. do treści korespondencji przesyłanych systemem poczty wewnętrznej.
12.10 Zabrania się bez wyrażonej na piśmie zgody Administratora wykorzystywać treści i zdjęcia zamieszczone na łamach Serwisu Kidmdels.pl
12.11 W żadnych okolicznościach, Administrator nie poniesie odpowiedzialności za specjalne, uboczne, bezpośrednie, pośrednie, karne lub skutkowe straty lub rekompensaty wynikające z powodu korzystania przez Użytkowników lub nie korzystania z Serwisu, dowolnej jego treści, usług, funkcji, produktów /lub związanym z tym oprogramowaniem, nawet jeśli Administrator lub jego pełnomocny przedstawiciel byli uprzedzeni o możliwości takiej rekompensaty.
12.12 Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Użytkowników.
12.13 Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Inbornmedia Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (NIP: PL 8951973373) przekazanych podczas rejestracji danych osobowych w celach marketingowych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. z poz. zm.(Dz. U. nr 133 poz. 883) w tym na otrzymywanie informacji handlowej od Inbornmedia Sp. z o.o. na podany w trakcie rejestracji adres elektroniczny e-mail zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204).
12.14 Wszelkie uwagi, zapytania, informacje odnośnie Serwisu mogą być kierowane do Administratora pod adres e-mail pomoc@kidmodels.pl
12.15 Użytkownik wyraża zgodę na to, by postanowienia niniejszego Regulaminu były podzielne. Jeżeli dane postanowienie okaże się nieważne bądź niewykonalne w całości lub w części, postanowienie to nie będzie wpływać na pozostałe postanowienia Regulaminu, a Regulamin uważać się będzie za zmieniony w zakresie niezbędnym do uznania go za ważny i wykonalny w maksymalnie możliwym rozmiarze zgodnym z prawem i pierwotnymi intencjami stron. Natomiast pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.
12.16 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) korzystanie z usługi przez osoby nieuprawnione do użytkowania telefonu komórkowego z którego została aktywowana usługa.
b) szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z usługi.
c) zakłócenia lub przeszkody w korzystaniu z usługi, jeżeli nastąpiły one w skutek zdarzeń których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia siły wyższej lub zdarzeń losowych.
d) korzystanie przez Użytkownika z Usługi niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub bez zapoznania się z Regulaminem, w tym zwłaszcza wynikające z niewłaściwego zrozumienia przez Użytkownika charakteru Usługi.
e) przerwy w świadczeniu Usługi zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub innych przyczyn niezależnych od Organizatora.
12.17 Całkowita odpowiedzialność Organizatora wobec Użytkownika (dochodzona na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego) ograniczona jest do wysokości opłaty faktycznie uiszczonej przez Użytkownika w związku ze skorzystaniem z Usługi. Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego Regulaminu należy do Administratora.
12.18 Postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Użytkownicy nie będą powiadamiani o zaistniałych zmianach w regulaminie w inny sposób niż poprzez podanie daty dokonania zmian. Regulamin z wprowadzonymi zmianami będzie publikowany w postaci ujednoliconego tekstu na łamach Serwisu wraz z informacją o dacie ich dokonania. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu zmian w Regulaminie jest jednoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu.§ 13. Załączniki do Regulaminu

ZAŁĄCZNIKI:
1. „Usługi odpłatne w serwisie Kidmodels.pl”.
2. „Polityka ochrony prywatności serwisu Kidmodels.pl”.
3. „Regulamin konkursu internetowego – Gwiazdy Miesiąca portalu Kidmodels.pl”
4. „Regulamin konkursu internetowego – Zbieraj Punkty”
5. "Usługa - Dodaj swój news"

ZAŁĄCZNIK NR 1 „Usługi odpłatne w serwisie KidModels.pl”


1. Niniejszy Załącznik nr 1 do Regulaminu Serwisu Internetowego KidModels.pl, reguluje zasady świadczenia poszczególnych usług w Serwisie których aktywowanie związane jest z poniesieniem kosztów.
2. Załącznik Nr 1 reguluje następujące usługi:
I. „Klub Premium” - przystąpienie do Klubu powoduje czasowe nadanie Użytkownikowi statusu członka Klubu Premium portalu KidModels.pl.
II. „Klub VIP” – przystąpienie do Klubu powoduje czasowe nadanie Użytkownikowi statusu członka Klubu Vip portalu KidModels.pl.
III. „Gwiazdy Miesiąca - SMS” umożliwia wszystkim, również osobom nie zarejestrowanym w Serwisie Kidmodels.pl, oddanie nieograniczonej ilości głosów dziennie na Uczestników Konkursu „Gwiazdy Miesiąca”.
3. Wszelkie usługi nie uregulowane w niniejszym Załączniku nr 1 świadczone są na zasadach opisanych na łamach Serwisu, a ich świadczenie, będzie miało miejsce nie wcześniej, niż po prawidłowym dokonaniu aktywacji usługi. Aktywowanie Usług, dokonywane jest dostępnymi dla danej usługi kanałami aktywacji, o ile inaczej nie postanowiono.

I. Regulamin usługi "Klub Premium" („Klub”)

§ I.1. Organizator

Organizatorem usługi „Klub Premium” jest Inbornmedia Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (NIP: PL 8951973373) zwana dalej „Administratorem”.


§ I.2. Przystąpienie do Klubu - koszty

I.2.1 Przystąpić do Klubu może każdy Użytkownik Serwisu.
I.2.2 Przystąpienie do Klubu następuje każdorazowo po dokonaniu aktywacji, pozwalającej na uczestnictwo w Klubie w określonym okresie czasu.
I.2.3 Każdorazowe przystąpienie do Klubu trwa przez określony okres czasu zależny od dokonanej aktywacji, z możliwością przedłużenia uczestnictwa w Klubie na zasadach przewidzianych w dalszej części regulaminu.
I.2.4 Koszty aktywacji uczestnictwa w Klubie:
a) 30 dniowe uczestnictwo w Klubie – abonament może być aktywowany poprzez przelew bankowy lub płatność kartą w wysokości 8,00 PLN brutto, jak również płatność poprzez SMS [dostępne dla użytkowników korzystających z operatorów sieci komórkowych świadczących usługi na terytorium RP] - 11,07 PLN brutto.
b) 90 dniowe (trzymiesięczne) uczestnictwo w Klubie - abonament może być aktywowany poprzez przelew bankowy lub płatność kartą w wysokości 20,00 PLN brutto.
c) 180 dniowe (półroczne) uczestnictwo w Klubie - abonament może być aktywowany poprzez przelew bankowy lub płatność kartą w wysokości 35,00 PLN brutto.
d) 365 dniowe (roczne) uczestnictwo w Klubie - abonament może być aktywowany poprzez przelew bankowy lub płatność kartą w wysokości 55,00 PLN brutto.
I.2.5 Koszty poniesione w związku z aktywacją nie podlegają zwrotowi.
I.2.6 Użytkownik ma możliwość dokonania aktywacji w następujące sposoby:
a) wysłanie SMS-a pod numer i o treści wskazanej dla uczestnictwa w Klubie Premium [dostępne dla użytkowników korzystających z operatorów sieci komórkowych świadczących usługi na terytorium RP]. Po wysłaniu SMS-a aktywującego, Użytkownik otrzyma zwrotnie SMS-a z kodem aktywacyjnym, który należy wpisać w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania na stronie aktywacyjnej w Serwisie - wpisanie i zatwierdzenie kodu w podany sposób jest w tym przypadku chwilą aktywacji usługi i od tej chwili liczony jest okres uczestnictwa w Klubie Premium. Po upływie 3 dni od otrzymania kodu aktywacyjnego, jego ważność się kończy bez możliwości domagania się zwrotu kosztów SMS-a i nie będzie możliwa aktywacja usługi. Aktywacja uczestnictwa w Klubie Premium tym sposobem dostępna jest tylko z telefonów komórkowych.
b) wniesienie opłaty za uczestnictwo w Klubie Premium za pośrednictwem systemu bankowości internetowej. Ta metoda dostępna jest dla Użytkowników posiadających odpowiednie internetowe konta bankowe. W tym przypadku aktywowanie uczestnictwa w Klubie Premium nastąpi automatycznie w okresie nie dłuższym niż 24 godziny od skutecznego dokonania przelewu.
c) wniesienie opłaty za uczestnictwo w Klubie elektroniczną kartą płatniczą. Ta metoda dostępna jest dla Użytkowników posiadających stosowne karty płatnicze, które pozwalają na płacenie za usługi w Internecie. W tym przypadku aktywowanie uczestnictwa w Klubie nastąpi automatycznie w okresie nie dłuższym niż 24 godziny od skutecznego dokonania płatności.
I.2.7 W przypadku dokonania aktywacji usługi za pomocą SMS lub wniesienia opłat aktywacyjnych w większej ilości za kilka różnych lub jednakowych okresów uczestnictwa w Klubie Premium, przedłużają one aktywowany lub trwający już okres uczestnictwa.
I.2.8 Zakończenie aktywowanego okresu uczestnictwa w Klubie poprzez upływ tego okresu lub wystąpienie z Klubu dokonane z inicjatywy Użytkownika, powoduje automatyczne wykluczenie Użytkownika z Klubu, a tym samym zaprzestanie świadczenia usług dostępnych dla członków Klubu.

§ I.3. Usługi przewidziane dla członków Klubu Premium

I.3.1 Możliwość pisania i wysyłania nielimitowanej ilości wiadomości do innych Użytkowników za pośrednictwem poczty wewnętrznej, wraz z identyfikatorem powiadamiającym o fakcie przeczytania wiadomości przez adresata. Skrzynka pocztowa (nadawcza i odbiorcza) w okresie uczestnictwa w Klubie przechowuje wszystkie wiadomości bez ograniczeń czasowych. Użytkownik, członek Klubu, ma wgląd w historię korespondencji z innym Użytkownikiem. Dla Użytkowników nie będących członkami Klubu, skrzynki przechowują wiadomości przez okres 30 dni. Wiadomości usuwane są od najstarszej, po przekroczeniu ustalonego terminu.
I.3.2 Członkowie Klubu Premium mają również dostęp do takich usług jak:
a) lista Użytkowników, którzy dodali Użytkownika do swojej „listy ulubionych”.
b) lista Użytkowników którzy oddali głos na Użytkownika w Konkursie „Gwiazdy Miesiąca”.
c) możliwość blokowania Użytkowników na tzw. "czarnej liście".
d) lista odwiedzających Twój profil.
e) profil wolny jest od uciążliwych reklam zasłaniających treść profilu.
f) dostęp do danych kontaktowych udostępnionych przez Użytkowników portalu.
g) inne usługi i preferencje przyznawane członkom Klubu na stałe lub okresowo, o czym będzie można dowiedzieć się na stronach Serwisu lub w korespondencji od Administratora.

§ I.4. Postanowienia końcowe

I.4.1 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) korzystanie z usługi przez osoby nieuprawnione do użytkowania telefonu komórkowego z którego została aktywowana usługa.
b) szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z usługi.
c) zakłócenia lub przeszkody w korzystaniu z usługi, jeżeli nastąpiły one w skutek zdarzeń których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia siły wyższej lub zdarzeń losowych.
d) korzystanie przez Użytkownika z Usługi niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub bez zapoznania się z Regulaminem, w tym zwłaszcza wynikające z niewłaściwego zrozumienia przez Użytkownika charakteru Usługi.
e) przerwy w świadczeniu Usługi zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub innych przyczyn niezależnych od Organizatora.
I.4.2 Całkowita odpowiedzialność Organizatora wobec Użytkownika (dochodzona na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego) ograniczona jest do wysokości opłaty faktycznie uiszczonej przez Użytkownika w związku ze skorzystaniem z Usługi.

II. Regulamin usługi "Klub VIP"

§ II.1. Organizator

Organizatorem usługi "Klub VIP" jest Inbornmedia Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (NIP: PL 8951973373) zwana dalej "Administratorem”.

§ II.2. Przystąpienie do Klubu VIP - koszty

II.2.1 Przystąpić do Klubu VIP może każdy Użytkownik Serwisu.
II.2.2 Przystąpienie do Klubu następuje każdorazowo po dokonaniu aktywacji, pozwalającej na uczestnictwo w Klubie VIP w określonym okresie czasu.
II.2.3 Każdorazowe przystąpienie do Klubu VIP trwa przez określony okres czasu zależny od dokonanej aktywacji, z możliwością przedłużenia uczestnictwa w Klubie na zasadach przewidzianych w dalszej części regulaminu.
II.2.4 Koszty aktywacji uczestnictwa w Klubie VIP:
a) 30 dniowe uczestnictwo w Klubie VIP – abonament może być aktywowany poprzez przelew bankowy lub płatność kartą w wysokości 15,00 PLN brutto, jak również płatność poprzez SMS [dostępne dla użytkowników korzystających z operatorów sieci komórkowych świadczących usługi na terytorium RP] - koszt SMS'a to 23,37 PLN brutto;
b) 90 dniowe (trzymiesięczne) uczestnictwo w Klubie - abonament może być aktywowany poprzez przelew bankowy lub płatność kartą w wysokości 35,00 PLN brutto;
c) 180 dniowe (półroczne) uczestnictwo w Klubie - abonament może być aktywowany poprzez przelew bankowy lub płatność kartą w wysokości 60,00 PLN brutto;
d) 365 dniowe (roczne) uczestnictwo w Klubie - abonament może być aktywowany poprzez przelew bankowy lub płatność kartą w wysokości 90,00 PLN brutto.
2.5 Koszty poniesione w związku z aktywacją nie podlegają zwrotowi.
II.2.6 Użytkownik ma możliwość dokonania aktywacji w następujące sposoby:
a) wysłanie SMS-a pod numer i o treści wskazanej dla uczestnictwa w Klubie VIP [dostępne dla użytkowników korzystających z operatorów sieci komórkowych świadczących usługi na terytorium RP]. Po wysłaniu SMS-a aktywującego, Użytkownik otrzyma zwrotnie SMS-a z kodem aktywacyjnym, który należy wpisać w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania na stronie aktywacyjnej w Serwisie - wpisanie i zatwierdzenie kodu w podany sposób jest w tym przypadku chwilą aktywacji usługi i od tej chwili liczony jest okres uczestnictwa w Klubie VIP. Po upływie 3 dni od otrzymania kodu aktywacyjnego, jego ważność się kończy bez możliwości domagania się zwrotu kosztów SMS-a i nie będzie możliwa aktywacja usługi. Aktywacja uczestnictwa w Klubie VIP tym sposobem dostępna jest tylko z telefonów komórkowych;
b) wniesienie opłaty za uczestnictwo w Klubie VIP za pośrednictwem systemu bankowości internetowej. Ta metoda dostępna jest dla Użytkowników posiadających odpowiednie internetowe konta bankowe. W tym przypadku aktywowanie uczestnictwa w Klubie VIP nastąpi automatycznie w okresie nie dłuższym niż 24 godziny od skutecznego dokonania przelewu;
c) wniesienie opłaty za uczestnictwo w Klubie elektroniczną kartą płatniczą. Ta metoda dostępna jest dla Użytkowników posiadających stosowne karty płatnicze, które pozwalają na płacenie za usługi w Internecie. W tym przypadku aktywowanie uczestnictwa w Klubie nastąpi automatycznie w okresie nie dłuższym niż 24 godziny od skutecznego dokonania płatności.
II.2.7 W przypadku dokonania aktywacji usługi za pomocą SMS lub wniesienia opłat aktywacyjnych w większej ilości za kilka różnych lub jednakowych okresów uczestnictwa w Klubie VIP, przedłużają one aktywowany lub trwający już okres uczestnictwa.
II.2.8 Zakończenie aktywowanego okresu uczestnictwa w Klubie VIP poprzez upływ tego okresu lub wystąpienie z Klubu VIP dokonane z inicjatywy Użytkownika, powoduje automatyczne i natychmiastowe wykluczenie Użytkownika z Klubu VIP, a tym samym zaprzestanie świadczenia usług dostępnych dla członków Klubu VIP.

§ II.3. Usługi przewidziane dla członków Klubu VIP

W zakres usług wchodzą wszystkie usługi dostępne dla członków Klubu Premium oraz dodatkowo:
a) Wyróżnienie wizytówki profilu w wynikach wyszukiwania;
b) Umożliwienie wszystkim Użytkownikom pisanie do członka Klubu VIP i odpisywanie na wysłane przez niego wiadomości;
c) Blokada odwiedzin Twojego profilu przez osoby z „czarnej listy”;
d) Usługa Incognito – aktywowanie usługi umożliwia anonimowe odwiedziny innych profili.

§ II.4. Postanowienia końcowe

II.4.1 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) korzystanie z usługi przez osoby nieuprawnione do użytkowania telefonu komórkowego z którego została aktywowana usługa;
b) szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z usługi;
c) zakłócenia lub przeszkody w korzystaniu z usługi, jeżeli nastąpiły one w skutek zdarzeń których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia siły wyższej lub zdarzeń losowych;
d) korzystanie przez Użytkownika z Usługi niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub bez zapoznania się z Regulaminem, w tym zwłaszcza wynikające z niewłaściwego zrozumienia przez Użytkownika charakteru Usługi;
e) przerwy w świadczeniu Usługi zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub innych przyczyn niezależnych od Organizatora;
II.4.2 Całkowita odpowiedzialność Organizatora wobec Użytkownika (dochodzona na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego) ograniczona jest do wysokości opłaty faktycznie uiszczonej przez Użytkownika w związku ze skorzystaniem z Usługi.

III. Regulamin usługi „Gwiazdy Miesiąca -SMS”

§ III.1. Organizator

Organizatorem usługi „Gwiazdy Miesiąca - SMS” jest Inbornmedia Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (NIP: PL 8951973373) zwana dalej "Administratorem”.

§ III.2. Opis działania usługi

III.2.1 Celem usługi jest stworzenie dodatkowej możliwości oddania głosów w Konkursie na Gwiazdy Miesiąca serwisu KidModels.pl w danym miesiącu kalendarzowym.
III.2.2 Usługa „Gwiazdy Miesiąca - SMS" umożliwia wszystkim, również osobom nie zarejestrowanym w Serwisie KidModels.pl, oddanie nieograniczonej ilości głosów dziennie na Uczestników konkursu.
III.2.3 Usługa jest dostępna dla Użytkowników korzystających z telefonii komórkowej za pośrednictwem wiadomości tekstowych Premium SMS.
III.2.4 Jeden SMS uprawnia do oddania głosu na Uczestnika Konkursu.
III.2.5 Wartość jednego SMS-a to 12 punktów konkursowych.

§ III.3. Aktywacja i koszty

Aktywacja usługi „Gwiazdy Miesiąca -SMS” następuje poprzez wysłanie SMS-a o wartości 2,46 PLN brutto i nie podlega zwrotowi w żadnym wypadku.

§ III.4. Reklamacje

III.4.1 Reklamacje związane z usługą „Gwiazdy Miesiąca -SMS” powinny być kierowane do Administratora wyłącznie w formie korespondencji elektronicznej na adres e-mail: kontakt@kidmodels.pl, z dopiskiem „Gwiazdy Miesiąca -SMS” w terminie 14 dni od daty wystąpienia problemu.
III.4.2 Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Administratora nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
III.4.3 Zainteresowani uczestnicy, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Administratora.
III.4.4 Decyzja Administratora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.
III.4.5 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wadliwą realizację usługi, które mogą wystąpić z przyczyn leżących po stronie systemów telekomunikacyjnych, z których korzystać będą abonenci usługi „Gwiazdy Miesiąca-SMS”.
III.4.6 Za prawidłowe wykonanie usług telekomunikacyjnych w zakresie przesyłania wiadomości SMS w ramach usługi odpowiada operator systemu płatności - Przelewy24.

§ III.5. Postanowienia końcowe

III.5.1 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) korzystanie z usługi przez osoby nieuprawnione do użytkowania telefonu komórkowego z którego została aktywowana usługa;
b) szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z usługi;
c) zakłócenia lub przeszkody w korzystaniu z usługi, jeżeli nastąpiły one w skutek zdarzeń których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia siły wyższej lub zdarzeń losowych;
d) korzystanie przez Użytkownika z Usługi niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub bez zapoznania się z Regulaminem, w tym zwłaszcza wynikające z niewłaściwego zrozumienia przez Użytkownika charakteru Usługi;
e) przerwy w świadczeniu Usługi zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub innych przyczyn niezależnych od Organizatora.
III.5.2 Całkowita odpowiedzialność Organizatora wobec Użytkownika (dochodzona na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego) ograniczona jest do wysokości opłaty faktycznie uiszczonej przez Użytkownika w związku ze skorzystaniem z Usługi.


ZAŁĄCZNIK NR 2 „Polityka ochrony prywatności serwisu Kidmodels.pl”


Serwis KidModels.pl którego wyłącznym właścicielem jest firma Inbornmedia Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (NIP: PL 8951973373), przykłada ogromną wagę do kwestii zachowania prywatności odwiedzających go użytkowników. Polityka prywatności na stronach internetowych Kidmodels.pl jest udostępniana wszystkim zainteresowanym.
Wero Media jako administrator danych osobowych serwisu KidModels.pl, dba o najwyższe bezpieczeństwo udostępnionych naszej firmie danych. Są one szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Dane osobowe przetwarzane są przez Inbornmedia Sp. z o.o. zgodnie z art. 23 ust. 1, pkt 1,3 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych w celach związanych z prowadzeniem portalu społecznościowego. Inbornmedia Sp. z o.o. zapewnia wszystkim zarejestrowanym użytkownikom realizację uprawnień wynikających z art. 32 Ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy. Zbiór danych osobowych serwisu KidModels.pl został zgłoszony do Generalnego Inspektora Danych Osobowych. Administrator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.

Kwestie techniczne
Korzystający z serwisu KidModels.pl pozostaje anonimowy tak długo, aż sam nie zdecyduje inaczej. Dane zawarte w logach systemowych zbieranych przez serwis KidModels.pl mogą zawierać różne informacje, np. adres IP, dzięki któremu można ustalić skąd nastąpiło połączenie. Informacje te są wykorzystywane przez Inbornmedia Sp. z o.o. w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych. Mogą być także udostępniane instytucjom do tego powołanym, jeśli zostanie stwierdzone naruszenie praw Inbornmedia Sp. z o.o., próba włamania lub działanie na szkodę serwisu. Serwis Kidmodels.pl stosuje tzw. cookies w celu dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań. Cookies jest niewielką informacją zapisywaną przez serwer na komputerze użytkownika, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera. Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć mechanizm cookies w przeglądarce WWW, jednak może to spowodować pewne utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług serwisu KidModels.pl. Cookies są używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu przez Użytkowników ze stron i podserwisów KidModels.pl

Marketing
Serwis KidModels.pl może organizować konkursy dla swoich użytkowników. W takich przypadkach dane kontaktowe użytkowników mogą być wykorzystywane do kontaktu z nimi (np. aby powiadomić ich o wygranej). Adresy użytkowników mogą być dodawane do listy adresowej, wykorzystywanej przy promocji kolejnych konkursów i innych przedsięwzięć marketingowych. Skrócone bądź ocenzurowane nazwiska zwycięzców, ich loginy, imiona, wiek oraz/lub nazwy miejscowości mogą ponadto być wykorzystane na stronie zwycięzców konkursów. Serwis KidModels.pl może dostarczać swoim użytkownikom informacje komercyjne firm trzecich (tzw. mailingi) bez fizycznego udostępniania bazy adresów e-mail. Serwis KidModels.pl może przeprowadzać sondaże zawierające pytania za pomocą poczty elektronicznej lub bezpośrednio na stronach WWW serwisu. Dane uzyskane z tego typu sondaży posłużą do tworzenia zbiorowego wizerunku użytkowników przekazywanego partnerom marketingowym. Dane mogą być także wykorzystywane w celu publikacji na witrynie oraz w ogólnodostępnych czasopismach i witrynach internetowych jedynie w postaci informacji zbiorczych i bez zgody użytkowników nie są udostępniane w innej formie. Zestawienia takie nie zawierają żadnych danych pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników.

Usunięcie konta
Serwis KidModels.pl umożliwia całkowite usunięcie swoich danych osobowych przechowywanych przez spółkę Inbornmedia Sp. z o.o. W tym celu należy po zalogowaniu w ustawieniach wybrać opcję „Usuń konto” i wykonać następujące po sobie wskazania w celu usunięcia konta (usunięcia profilu) Użytkownika. Po dopełnieniu formalności konto (a wraz z nim dane osobowe) zostanie nieodwracalnie usunięte z bazy danych serwisu, o czym użytkownik zostanie powiadomiony e-mailem.

Kontakt z KidModels.pl
Wszelkie pytania dotyczące regulaminu serwisu KidModels.pl, polityki prywatności oraz korzystania z serwisu należy kierować e-mailem pod adres pomoc@kidmodels.pl


ZAŁĄCZNIK NR 3 „Regulamin konkursu internetowego – Gwiazdy Miesiąca portalu KidModels.pl”§ 1. Postanowienia ogólne

1.1 Konkurs internetowy, zwany dalej „Konkursem”, będzie prowadzony pod nazwą „Gwiazdy Miesiąca portalu KidModels.pl”.
1.2 Organizatorem Konkursu jest firma Inbornmedia Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (NIP: PL 8951973373), zwana dalej „Organizatorem”.
1.3 Celem Konkursu jest wyłonienie spośród dzieci i młodzieży najwyżej ocenionego profilu dziewczynki i najwyżej ocenionego profilu chłopca – które to profile następnie zostaną wyróżnione na głównej stronie portalu jako "Gwiazdy Miesiąca" danej edycji Konkursu portalu KidModels.pl.
1.4 Konkurs przeprowadzany jest na stronach portalu internetowego KidModels.pl, prowadzonego przez Organizatora pod adresem http://www.kidmodels.pl, w cyklach miesięcznych, licząc od godziny 00:00:00 pierwszego dnia miesiąca do godziny 23:59:59 ostatniego dnia miesiąca. Edycje Konkursu będą odbywały się w pełnych cyklach miesięcznych począwszy od dnia 1 lipca 2011 do odwołania.
§ 2. Zasady udziału w Konkursie

2.1 Prawo uczestniczenia w Konkursie mają Użytkownicy profili prywatnych którzy nie ukończyli 18 roku życia. Użytkownicy mogą uczestniczyć w konkursie tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą opiekuna prawnego.
2.2 W Konkursie może wziąć udział wyłącznie zarejestrowany Użytkownik Portalu KidModels.pl.
2.3 Uczestnik Konkursu musi spełnić warunek zamieszczenia w swoim profilu co najmniej 6 fotografii, oznaczając jedną z nich jako główną, w dowolnym planie, umożliwiających identyfikację Użytkownika. Avatar zdjęcia głównego musi przedstawiać wyraźnie widoczną twarz uczestnika Konkursu.
2.4 Zamieszczenie szóstej fotografii oznacza wyrażenie zgody na przystąpienie do Konkursu i skutkuje automatycznym przyłączeniem się Użytkownika do Konkursu, a na profilu Użytkownika pojawia się panel punktacji umożliwiający innym uczestnikom Konkursu oddawanie głosów na Uczestnika Konkursu.
2.5 Użytkownik przystępując do Konkursu wyraża zgodę na ocenianie jego profilu przez innych uczestników Konkursu poprzez przyznawanie punktów o wartości od 1 do 6.
2.6 Uczestnictwo w Konkursie obliguje Uczestnika do zachowania na swoim profilu wymaganej ilości fotografii przez cały okres trwania miesięcznej edycji Konkursu. Zmniejszenie ilości fotografii poniżej 6 skutkuje zawieszeniem Uczestnictwa w konkursie. Natomiast usunięcie zdjęcia głównego, w przypadku uczestników, którzy otrzymali punkty w Konkursie, skutkuje dyskwalifikacją uczestnika z chwilą zakończenia danej edycji Konkursu.
2.7 Konkurs przeprowadzany jest z rozróżnieniem na dziewczynki i chłopców w 6 kategoriach, przy czym 5 kategorii to kategorie wiekowe:
I. od 0 lat do 1 lat;
II. od 2 lat do 4 lat;
III. od 5 lat do 8 lat;
IV. od 9 lat do 13 lat;
V. od 14 lat do 17 lat.
VI. Kategoria OPEN – biorą w niej udział uczestnicy wszystkich kategorii wiekowych. Zwycięzcy kategorii OPEN otrzymają miano Gwiazd Miesiąca portalu Kidmodels.pl, a fotografie oznaczone nickiem i przedstawiające ich wizerunek zostaną umieszczone na stronie głównej portalu.
2.8 Opiekunowie prawni osób jak również same osoby które zajmą I miejsce w każdej z kategorii konkursowych wyrażają zgodę na opublikowanie ich wizerunków na głównej stronie portalu KidModels.pl włącznie z określeniem ich jako Gwiazd Miesiąca przez okres trwania kolejnej edycji Konkursu, również w sytuacji jeśli osoby te w miesiącu następującym po miesiącu konkursowym usunęłyby swój profil z bazy danych portalu.
2.9 Uczestnik Konkursu może wystartować tylko w jednej z 5 kategorii wiekowych. Laureaci kategorii OPEN oraz Laureaci I miejsca w każdej z kategorii konkursowych danej edycji Konkursu zostają automatycznie wyłączeni z udziału w kolejnej edycji Konkursu jako kandydaci na Zwycięzców. Spełniając warunki regulaminowe Konkursu mogą oni w edycji z której są wyłączeni głosować na pozostałych uczestników Konkursu.
2.10 Uczestnicy Konkursu otrzymują głosy w postaci przyznanej określonej przez głosującego, ilości punktów. Panel z przyciskami do głosowania znajduje się na każdym profilu uczestnika Konkursu. Otrzymane punkty sumują się w cyklu miesięcznym trwania danej edycji Konkursu. Uzyskana na koniec edycji suma punktów określa miejsce uczestnika w Konkursie. Punkty zabrane w jednej edycji Konkursu nie przechodzą na kolejne edycje Konkursu.
2.11 Uczestnicy Konkursu w pisanych przez siebie komentarzach, na profilach innych użytkowników portalu, nie mogą sugerować, w sposób bezpośredni lub pośredni, wysokości wystawianych im ocen. Działania te są uznawane jako działania niedozwolone i będą skutkowały usunięciem wszystkich punktów uczestnika Konkursu, zebranych w danej edycji Konkursu.
2.12 Zdjęcia konkursowe nie mogą naruszać zasad dobrych obyczajów: zawierać treści obscenicznych i powszechnie uznanych za obelżywe.
2.13 Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Opiekuna prawnego jak i samego uczestnika Regulaminu Konkursu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Uczestnik Konkursu, który nie spełni warunków określonych w regulaminie traci prawo do ewentualnej nagrody.

§ 3. Zasady głosowania


3.1 Na profil uczestnika Konkursu zawierający zdjęcia opublikowane w serwisie kidmodels.pl głosować mogą zalogowani Użytkownicy serwisu kidmodels.pl. Głosowanie odbywa się poprzez przyznanie punktów Uczestnikowi za pomocą interaktywnej funkcji dostępnej na stronie internetowej serwisu. Każdy z Uczestników w czasie trwania jednej edycji Konkursu uprawniony jest do pojedynczego zagłosowania na każdy z wybranych przez siebie profili.
3.2 Głosowanie na profil Uczestnika Konkursu dostępne jest również poprzez Usługę SMS. Usługa ta umożliwia wszystkim zainteresowanym, również osobom nie zarejestrowanym i nie posiadającym profilu w Serwisie KidModels.pl wielokrotne oddanie głosu na profil Uczestnika Konkursu. Każdy oddany poprzez Usługę SMS głos ma wartość 12 punktów. Koszt wysłania jednego SMS-a wynosi 2,46 złote brutto.
3.3 Na wynik poszczególnych profili składa się suma zebranych punktów.
3.4 W przypadku gdy w chwili zamknięcia głosowania danej edycji Konkursu dwa lub więcej profili osiągnie tę samą ilość punktów powołana przez Organizatora Komisja (Jury Konkursu) wybierze zwycięski profil.

§ 4. Wyłonienie Zwycięzców i kompetencje Jury

4.1 Zwycięzcami Konkursu w danej kategorii zostają Uczestnicy, którzy osiągnęli najwyższą ilość punktów. W przypadku dwóch lub większej ilości osób uzyskujących tę samą ilość punktów na zakończenie miesięcznego cyklu konkursowego (godzina 23:59:59), Zwycięzcą zostanie osoba na którą oddano większą ilość głosów konkursowych. Osoby, które uzyskały tę samą ilość punktów, lecz mniejszą ilość głosów zajmą kolejne miejsca. W przypadku uzyskania przez uczestników tej samej ilości głosów, oraz tej samej ilości punktów kolejność uzyskanego miejsca w klasyfikacji końcowej danej kategorii będzie losowo wskazana przez system.
4.2 Każda edycja Konkursu zakończy się posiedzeniem Jury Konkursu, które na podstawie zapisów serwera Portalu ustali zwycięzców Konkursu, a następnie przyzna nagrody przewidziane w danej edycji Konkursu. 4.3 Jury Konkursu posiada następujące uprawnienia:
a) nadzór nad przebiegiem konkursu, oraz wyłonienie Zwycięzców w sposób zgodny z niniejszym regulaminem;
b) podejmowanie działań w przypadku podejrzenia, że Uczestnik łamie regulamin Konkursu.
4.4 Jury jest uprawnione do wykluczenia z Konkursu każdego Uczestnika, co do którego występuje podejrzenie o postępowaniu niezgodnym z Regulaminem. Decyzje Jury dotyczące dyskwalifikacji z udziału w Konkursie są ostateczne.
4.5 Nie później niż 7 dni od zakończenia miesięcznego cyklu Konkursu wszyscy Zwycięzcy miejsc dla których przewidziano konkursem nagrody rzeczowe zostaną powiadomieni o wygranej drogą elektroniczną na podany w „Danych konta”: adres e-mail użytkownika.
4.6 Zwycięzcy Konkursu po otrzymaniu z serwisu powiadomienia o wygranej przewidzianej konkursem nagrody rzeczowe zobowiązani są odesłać w terminie 5 dni od dnia otrzymania powiadomienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@kidmodels.pl następujących informacji:
a) imię i nazwisko Laureata;
b) imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego uprawnionego do odebrania nagrody w imieniu Laureata, (będzie widniało na przesyłce z nagrodą) ;
c) login (nick, pseudonim) Laureata;
d) adres pocztowy na jaki ma zostać dostarczona nagroda;
e)zdjęcie umożliwiające identyfikację Laureata, przedstawiające Laureata trzymającego w dłoniach kartkę z treścią zawierającą: nick/login Laureata, nazwę portalu www.kidmodels.pl oraz aktualną datę. Zdjęcie to będzie wykorzystane jedynie do weryfikacji Laureata przez Jury Konkursu. Po prawidłowej weryfikacji zostanie trwale usunięte. W przypadku nie podania powyższych danych w określonym terminie, lub podania nieprawidłowych danych Zwycięzca traci prawo do nagrody.
4.7 Prawo do nagród rzeczowych w każdej z kategorii konkursowych nie przysługuje pracownikom, współpracownikom oraz krewnym Organizatora Konkursu.
4.8 Wyniki Konkursu Organizator ogłosi nie później niż 10 dni od dnia zakończenia danej edycji Konkursu „Gwiazdy Miesiąca” portalu Kidmodels.pl na stronie Kidmodels.pl Lista Zwycięzców zawierająca loginy Laureatów zostanie opublikowana w Serwisie Kidmodels.pl

§ 5. Nagrody

5.1 Organizator Konkursu funduje nagrody dla Zwycięzców poszczególnych kategorii.
5.2 Wykaz nagród, dla Zwycięzców Konkursu w każdej z poszczególnych kategorii, będzie podany na stronie konkursowej portalu na początku każdej nowej edycji Konkursu.
5.3 Forma przekazania przyznanej nagrody rzeczowej będzie indywidualnie określona w zależności od rodzaju nagrody o czym Laureat będzie powiadomiony w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników.
5.4 W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z nagrody rzeczowej, nieodebrania nagrody w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników lub nie spełnienia warunków regulaminu prawo do nagrody konkursowej wygasa. Nagroda/y w takich przypadkach zostaje/ą do dyspozycji Organizatora.
5.5 Nagrody konkursowe określone na stronie Konkursu nie podlegają wypłacie w gotówce lub zamianie na inną nagrodę. Niedozwolone jest przekazanie praw do nagrody osobom trzecim.
5.6 Jeśli Uczestnik Konkursu zajmie jedno z premiowanych miejsc w jednej z kategorii wiekowych Konkursu, a równocześnie zajmie jedno z premiowanych miejsc w kategorii OPEN, w przypadku nagrody dotyczącej promocyjnej aktywacji w Klubie Premium lub w Klubie VIP, zostanie mu przyznana nagroda w klubie o wyższym statusie, w Klubie VIP.
5.7 Jeśli któryś ze Zwycięzców nie odpowie na zawiadomienie o przyznaniu nagrody (nie podając wymaganych danych w formie elektronicznej e-mail) straci prawo do odebrania nagrody.
5.8 Nagrody rzeczowe zostaną przesłane pocztą kurierską na koszt Organizatora lub przekazane w inny ustalony z laureatem sposób. Organizator podejmie tylko jedną próbę dostarczenia nagrody. Nagroda powinna zostać odebrana przez Zwycięzcę osobiście lub przez opiekuna prawnego. Podczas wydania nagrody Zwycięzca lub opiekun prawny będzie zobowiązany do okazania osobie wydającej nagrodę dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość Zwycięzcy lub opiekuna prawnego np. paszport, dowód osobisty, prawo jazdy, legitymacja.

§ 6. Dane osobowe i prawa autorskie

6.1 Przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) realizacji Konkursu;
b) wyłonienia Zwycięzców Konkursu;
c) przekazania nagród;
d) zebrania opinii od uczestników o przeprowadzonym Konkursie;
e) wysyłania e-mailem lub/i SMS-em informacji związanych z Konkursem.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia otrzymanie nagrody w Konkursie. Każdy uczestnik Konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz usunięcia. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pózn. zm.)
6.2 W przypadku, gdy zgłoszone do Konkursu zdjęcia przedstawiają także inne osoby Uczestnik oświadcza, że uzyskał on od wszystkich tych osób zgodę na publikacje ich wizerunku na cele Konkursu.
6.3 Uczestnik Konkursu za wiedzą, przyzwoleniem oraz potwierdzeniem zgodności przez jego rodzica lub opiekuna prawnego oświadcza, że posiada wszelkie prawa własności do zamieszczonych zdjęć na swoim profilu, udziela Organizatorowi Konkursu niewyłącznej nieodpłatnej licencji na wykorzystanie zdjęć na stronach portalu kidmodels.pl, a w razie skierowania przeciwko Organizatorowi roszczenia przez osobę trzecią ze względu na naruszenie jej praw autorskich, uczestnik Konkursu oraz jego rodzic lub opiekun prawny zobowiązują się ponieść cywilno-prawną odpowiedzialność.
6.4 Uczestnik Konkursu w przypadku zajęcia jednego z trzech pierwszych miejsc w danej kategorii wiekowej, za wiedzą oraz przyzwoleniem swojego rodzica lub opiekuna prawnego udziela Organizatorowi Konkursu niewyłącznej, nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie licencji na prezentowanie zdjęcia Uczestnika oraz jego danych określających: pseudonim uczestnika, wiek i miejscowość zamieszkania, ilości uzyskanych punktów i otrzymanych głosów, aktualne na dzień ogłoszenia wyników, na stronach portalu Kidmodels.pl w celu przedstawienia laureatów poszczególnych edycji Konkursu.
6.5 W przypadku usunięcia konta przez Uczestnika Konkursu wszelkie jego dane zostają usunięte z bazy danych Portalu za wyjątkiem wymienionych w §6 pkt. 6.4 .

§ 7. Reklamacje

7.1 Organizator Konkursu zajmie się wszystkimi skargami i zażaleniami dotyczącymi Konkursu. W przypadku uzasadnionych skarg, Organizator będzie dążył do usunięcia problemu w jak najszybszym czasie i poinformuje o tym Uczestnika.
7.2 Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać w formie elektronicznej wraz z uzasadnieniem do Organizatora pod adresem e-mail: kontakt@kidmodels.pl z dopiskiem "Reklamacja - Konkurs Gwiazdy Miesiąca”, w terminie 3 dni od daty ogłoszenia Zwycięzców.
7.3 Reklamacje przesłane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.
7.4 Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji będzie ostateczna.

§ 8. Postanowienia końcowe

8.1 Organizator zamieszcza Regulamin Konkursu na stronach portalu kidmodels.pl.
8.2 Organizator zastrzega sobie prawo przerwania lub zmiany terminu trwania Konkursu w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.
8.3 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. W przypadku wprowadzenia zmiany Konkursu będącego integralną częścią Regulaminu Portalu KidModels.pl Organizator poinformuje określając datę aktualizacji Regulaminu Portalu KidModels.pl.
8.4 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.
8.5 Uczestnicy Konkursu lub ich przedstawiciele ustawowi wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833) przez Organizatora i Fundatorów w celach prowadzenia Konkursu, wyłaniania Zwycięzców i przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród.
8.6 Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje zostaną automatycznie wyłączone z Konkursu.
8.7 W przypadku podejrzenia, lub stwierdzenia w trakcie trwania edycji Konkursu, bądź po jej zakończeniu, że Uczestnik Konkursu przyłączył się do Konkursu więcej niż jeden raz, używając różnych loginów, zamieścił wizerunek innych osób podając go jako swój, podał nieprawdziwe dane takie jak wiek i płeć, Organizator ma prawo zdyskwalifikować uczestnika oraz odebrać przyznane mu nagrody. W przypadku podejrzenia, lub stwierdzenia, że Uczestnik Konkursu utworzył fikcyjne konta (profile) w celu głosowania na swój profil, a zarazem dopuścił się oszustwa wobec innych uczestników Konkursu i wobec Administratora lub postępuje niezgodnie z zasadami Konkursu, bądź w inny sposób łamie regulamin Serwisu kidmodels.pl, Administrator ma prawo do wykluczenia uczestnika z Konkursu oraz do odebrania przyznanej nagrody Laureatowi Konkursu. Jako działanie niezgodne z regulaminem Administrator uznaje otrzymanie przez Uczestnika Konkursu głosów przyznanych z profili zarejestrowanych, lub zalogowanych z tego samego adresu IP z jakiego zarejestrował się lub zalogował się do profilu Uczestnik Konkursu. Uczestnik Konkursu może otrzymywać głosy w Konkursie maksymalnie z jednego konta, które zostało zarejestrowane lub na które zalogowano się z tego samego adresu IP jaki został użyty do rejestracji konta, lub do zalogowania się na konto Uczestnika Konkursu. Jeśli Uczestnikowi Konkursu zostały przyznane punkty z profilu, który w czasie trwania tej samej edycji Konkursu został usunięty, to wraz z usunięciem profilu z którego punkty przyznano zostają one automatycznie usunięte z profilu Uczestnika Konkursu któremu punkty wcześniej przyznano. W tej sytuacji, ilość punktów widniejących na profilu Uczestnika Konkursu zostaje pomniejszona o odpowiednią wartość punktów przyznanych przez Użytkownika który profil/konto usunął, natomiast ilość głosów zostaje pomniejszona o jeden.
8.8 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania i/lub podanego przez Zwycięzcę adresu lub zmianę innych danych – uniemożliwiającą kontakt, odebranie lub przesłanie Zwycięzcy nagrody rzeczowej, jak również za niemożność odbioru lub nieodebranie nagrody zgodnie z terminem wskazanym w § 5 pkt. 5 z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie Zwycięzcy.
8.9 Ewentualne spory mogące wyniknąć między Organizatorem Konkursu a jego uczestnikami będą rozpatrywane przez Sąd właściwy siedzibie prowadzenia działalności gospodarczej Organizatora.
8.10 Przystąpienie Uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.
8.11 Każdy Uczestnik przez dodanie na swoim profilu 6 zdjęć przedstawiających siebie, a zarazem przystąpienie do Konkursu, akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

ZAŁĄCZNIK NR 4 Zabawa „Zbieraj dukaty"§ 1. Postanowienia ogólne

1.1 Zabawa internetowa, zwana dalej „Zabawą”, będzie prowadzona pod nazwą „Zbieraj dukaty i wymieniaj na nagrody”.
1.2 Organizatorem Zabawy jest Inbornmedia Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (NIP: PL 8951973373), zwana dalej „Organizatorem”.
1.3 Celem Zabawy jest zbieranie przez uczestnika dukatów.
1.4 Zabawa przeprowadzany jest na stronach portalu internetowego KidModels.pl, prowadzonego przez Organizatora pod adresem http://www.kidmodels.pl.

§ 2. Zasady udziału w Zabawie

2.1 Prawo uczestniczenia w Zabawie mają wszyscy zarejestrowani użytkownicy portalu.
2.2 W Zabawie może wziąć udział wyłącznie zarejestrowany Użytkownik Portalu KidModels.pl, który dokona aktywacji konta.
2.3 Uczestnik Zabawy poprzez zapraszanie znajomych zbiera Dukaty, wewnętrzną wirtualną walutę Serwisu kidmodels.pl przy pomocy której będzie mógł dokonywać wymiany na określone w Zabawie nagrody. Uczestnikowi Zabawy w zależności od formy aktywności w Serwisie zostanie przyznana odpowiednia ilość dukatów zależna od rodzaju aktywności i określona na stronie www.kidmodels.pl/zbieraj-dukaty.
2.4 W przypadku jeżeli w trakcie trwania Zabawy, nowo zaproszony użytkownik Serwisu zmniejszy wymaganą minimalną ilość zdjęć na profilu, lub usunie profil, przyznane zapraszającemu Uczestnikowi Dukaty zostaną anulowane.
2.5 Zebrane przez siebie Dukaty uczestnik zabawy ma możliwość wymiany na wybrane przez siebie, a określone na stronie www.kidmodels.pl/zbieraj-dukaty, nagrody. Po dokonaniu czynności wymiany określona przez Organizatora wymagana ilość Dukatów umożliwiająca wymianę na odpowiadającą danej ilości Dukatów nagrodę zostaje pobrana z konta Uczestnika. W związku z tym procesem po dokonanej wymianie ilość Dukatów na koncie uczestnika zostaje pomniejszona o ilość Dukatów przeznaczoną przez Uczestnika Zabawy do wymiany na nagrodę.
2.6 Uczestnictwo w Zabawie wiąże się również, w przypadku udostępnienia przez Organizatora nagród rzeczowych, najpóźniej z chwilą przystąpienia do Zabawy z obowiązkiem wypełnienia przez Uczestnika Zabawy w ustawieniach konta, w zakładce "Moje konto-ustawienia", danych kontaktowych (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres poczty e-mail).
2.6 W celu wyeliminowania nieuczciwych działań, w przypadku stwierdzenia, że nowo założone profile zostały założone z tego samego adresu IP, co profil Użytkownika zapraszającego, lub w przypadku stwierdzenia w trakcie trwania Zabawy, że Użytkownicy zaproszeni do Serwisu logują się z tego samego adresu IP, co Uczestnik Zabawy, przyznane Dukaty zostaną zapraszającemu usunięte.

§ 3. Nagrody


3.1 Wykaz nagród na które uczestnicy mają możliwość wymiany zebranych przez siebie Dukatów jest wyszczególniony pod ogólnie dostępnym adresemwww.kidmodels.pl/zbieraj-dukaty.
3.2 Nagrody wskazane jako podlegające wymianie za Dukaty nie podlegają wypłacie w gotówce lub zamianie na inną nagrodę. Niedozwolone jest przekazanie praw do nagrody osobom trzecim.
3.3 Forma przekazania nagrody rzeczowej będzie indywidualnie określana w zależności od rodzaju nagrody w terminie 7 dni od dnia wymiany Dukatów na nagrodę.
3.4 W przypadku rezygnacji Uczestnika z nagrody rzeczowej lub nieodebrania nagrody w terminie do 30 dni od dnia wymiany Dukatów na nagrodę lub w przypadku niespełnienia warunków Regulaminu prawo do nagrody wygasa. nagroda/y w takich przypadkach pozostaje/ą do dyspozycji Organizatora.
3.5 Nagrody rzeczowe zostaną przesłane pocztą kurierską na koszt Organizatora lub przekazane w inny podany do wiadomości Uczestnika sposób. Organizator podejmie tylko jedną próbę dostarczenia nagrody. Nagroda powinna zostać odebrana przez Uczestnika (lub rodzica, opiekuna prawnego) osobiście. Podczas wydania nagrody Uczestnik (lub rodzic, opiekun prawny) będzie zobowiązany do okazania osobie wydającej nagrodę dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość Uczestnika (lub rodzica, opiekuna prawnego) np. paszport, dowód osobisty, prawo jazdy, legitymacja.
3.6 Wszelkie ewentualne obciążenia podatkowe związane z otrzymaniem nagrody przejmuje na siebie Uczestnik zabawy.

§ 4. Dane osobowe i prawa autorskie

4.1 Przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) realizacji Zabawy;
b) przekazania nagród;
c) zebrania opinii od uczestników o przeprowadzonym Konkursie;
d) wysyłania e-mailem lub/i SMS-em informacji związanych z Konkursem.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia otrzymanie nagrody rzeczowej. Każdy uczestnik Zabawy posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz usunięcia. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
4.2 Uczestnik Zabawy zobowiązuje się do nie tworzenia fikcyjnych kont Użytkowników Serwisu w celu przyjęcia korzyści materialnych w postaci przyznania przewidzianych Zabawą nagród, oraz że w sytuacji stwierdzenia, że Uczestnik Zabawy dopuścił się do założenia fikcyjnych profili, oraz umieszczenia na nich zdjęć do których nie posiada autorskich praw majątkowych, a w razie skierowania przeciwko Organizatorowi roszczenia przez osobę trzecią ze względu na naruszenie jej praw autorskich, uczestnik Zabawy zobowiązuje się ponieść cywilno-prawną odpowiedzialność.
4.3 Uczestnik Zabawy w przypadku wygrania jakiejkolwiek z nagród przewidzianych Zabawą, udziela Organizatorowi Zabawy niewyłącznej, nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie licencji na prezentowanie zdjęcia Uczestnika oraz jego danych określających: pseudonim uczestnika, wiek i miejscowość zamieszkania, ilości wymienionych Dukatów za określoną nagrodę rzeczową, na stronach serwisu KidModels.pl w celu przedstawienia najaktywniejszych uczestników Zabawy.
4.4 W przypadku usunięcia konta przez Uczestnika Konkursu wszelkie jego dane zostają usunięte z bazy danych Portalu za wyjątkiem wymienionych w §4 pkt. 4.3 .

§ 5. Reklamacje

5.1 Organizator Zabawy zajmie się wszystkimi skargami i zażaleniami dotyczącymi Zabawy. W przypadku uzasadnionych skarg, Organizator będzie dążył do usunięcia problemu w jak najszybszym czasie i poinformuje o tym Uczestnika.
5.2 Reklamacje dotyczące spraw związanych z Zabawą należy składać w formie elektronicznej wraz z uzasadnieniem do Organizatora pod adresem e-mail: kontakt@kidmodels.pl z dopiskiem "Reklamacja - Zabawa Zbieraj Dukaty”, w terminie 3 dni od daty zaistniałej szkody.
5.3 Reklamacje przesłane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.
5.4 Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji będzie ostateczna.

§ 6. Postanowienia końcowe

6.1 Organizator zamieszcza Regulamin Zabawy na stronach portalu KidModels.pl.
6.2 Organizator zastrzega sobie prawo przerwania trwania Zabawy w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.
6.3 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. W przypadku wprowadzenia zmiany Regulaminu Zabawy będącego integralną częścią Regulaminu Portalu KidModels.pl Organizator poinformuje określając datę aktualizacji Regulaminu Portalu KidModels.pl.
6.4 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Zabawie.
6.5 Uczestnicy Zabawy lub ich przedstawiciele ustawowi wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833) przez Organizatora i Fundatorów w celach prowadzenia Zabawy przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród.
6.6 Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje zostaną automatycznie wyłączone z Konkursu.
6.7 W przypadku podejrzenia, lub stwierdzenia, że Uczestnik Zabawy utworzył fikcyjne konta (profile) w celu otrzymania Dukatów, a zarazem dopuścił się oszustwa wobec Administratora lub postępuje niezgodnie z zasadami Zabawy, bądź w inny sposób łamie regulamin Serwisu KidModels.pl, Organizator ma prawo do wykluczenia uczestnika z Zabawy oraz do odebrania przyznanej nagrody Uczestnikowi. Jako działanie niezgodne z regulaminem Administrator uznaje otrzymanie przez Uczestnika Zabawy Dukatów przyznanych z profili zarejestrowanych, lub zalogowanych z tego samego adresu IP z jakiego zarejestrował się lub zalogował się do profilu Uczestnik Zabawy. Uczestnik Zabawy może otrzymywać Dukaty w Konkursie maksymalnie z jednego konta, które zostało zarejestrowane lub na które zalogowano się z tego samego adresu IP jaki został użyty do rejestracji konta, lub do zalogowania się na konto Uczestnika Zabawy.
6.8 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania i/lub podanego przez Zwycięzcę adresu lub zmianę innych danych – uniemożliwiającą kontakt, odebranie lub przesłanie Uczestnikowi nagrody rzeczowej, jak również za niemożność odbioru lub nieodebranie nagrody zgodnie z terminem wskazanym w § 3 pkt. 3.4 z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie Zwycięzcy.
6.9 Ewentualne spory mogące wyniknąć między Organizatorem Zabawy a jego uczestnikami będą rozpatrywane przez Sąd właściwy siedzibie prowadzenia działalności gospodarczej Organizatora.
6.10 Przystąpienie Uczestnika do Zabawy jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.
6.11 Każdy Uczestnik przystępując do Zabawy, akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.ZAŁĄCZNIK NR 5 "Usługa - Dodaj swój news"

5.1 Każdy zarejestrowany i zalogowany Użytkownik portalu kidmodels.pl posiada prawo i możliwość do skorzystania z usługi „Dodaj swój news”. Usługa ta umożliwia w sposób bezpłatny zamieszczać w dziale „News” własnych artykułów, reportaży, felietonów, jak również wszelkiej twórczości literackiej ograniczonej jedynie przepisami prawa i dobrymi obyczajami. Dział „News” jest integralną częścią portalu kidmodels.pl i jego zawartość może być prezentowana na głównej stronie portalu jak również na każdej dowolnej stronie portalu kidmodels.pl
5.2 Użytkownik oświadcza, że przysługuje mu prawo do korzystania z zamieszczanych przez siebie materiałów, w tym przysługują mu prawa autorskie do zamieszczanych zdjęć, skanów i publikacji tekstowych, a także posiada uprawienia do wykorzystywania znaków graficznych zamieszczanych na łamach Serwisu KidModels.pl. Niedopuszczalne jest zamieszczanie przez Użytkownika jakichkolwiek treści sprzecznych z prawem i dobrymi obyczajami, jak również treści o charakterze reklamowym. Użytkownik oświadcza, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść i formę zamieszczanych przez siebie materiałów i przyjmuje na siebie zobowiązanie do naprawienia ewentualnych szkód powstałych po stronie Administratora w wyniku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.
5.3 Korzystanie przez Użytkownika z usługi „Dodaj swój news” oznacza, że Użytkownik zaświadcza, że jest uprawniony do zamieszczania określonych treści i wyraża zgodę na ich nieodpłatne wykorzystywanie (publikowanie) na stronach Serwisu kidmodels.pl oraz w innych serwisach w celach reklamowych. Użytkownik oświadcza ponadto, że jest władny udzielić Administratorowi określonych w regulaminie zgód. Konsekwencje takich działań, w szczególności brak stosownych praw lub uprawnień, obciążają wyłącznie Użytkownika dopuszczającego się niezgodnych z prawem działań.
5.4 Za skutki działań Użytkownika polegających na umieszczeniu określonych treści, artykułów, zdjęć, plików, opinii, komentarzy lub innych treści w Serwisie KidModels.pl, a także za skutki udzielenia Administratorowi Serwisu, zgodnie z regulaminem, przez Użytkownika zgód, w tym za korzystanie przez Administratora serwisu z udzielonych przez Użytkownika praw (zgód) w granicach tych praw (zgód), odpowiedzialność ponosi wyłącznie ten Użytkownik. W przypadku gdyby jakikolwiek podmiot wystąpił z roszczeniami wobec Administratora serwisu z tytułu umieszczenia przez danego Użytkownika określonych treści, utworów, zdjęć lub innych treści w Serwisie kidmodels.pl lub z tytułu udzielenia Administratorowi, zgodnie z regulaminem, przez użytkownika zgód, a także z tytułu korzystania przez Administratora z udzielonych przez Użytkownika praw (zgód) w granicach tych praw (zgód), Użytkownik będzie zobowiązany bezwarunkowo, nieodwołalnie i na pierwsze żądanie Administratora lub danego podmiotu zadośćuczynić jego uzasadnionym roszczeniom. W przypadku gdyby Administrator już zadośćuczynił takim roszczeniom, Użytkownik będzie zobowiązany do zapłaty Administratorowi wszelkich poniesionych z tego tytułu przez Administratora kosztów, w tym kosztów pomocy prawnej. Zobowiązania Użytkownika określone w niniejszym punkcie dotyczą sytuacji, gdy roszczenia osób trzecich objęte niniejszym punktem będą bezpośrednią konsekwencją działań lub zaniechań Użytkownika dotyczących zamieszczenia określonych treści w Serwisie.
5.5 Użytkownik korzystając z opcji „Dodaj swój news” w Serwisie kidmodels.pl poprzez zamieszczenie określonych treści zapewnia, że służą mu w tym względzie wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa majątkowe autorskie, że nie narusza swym działaniem praw osób trzecich, oraz że jest w świetle prawa władny do takich działań (zapewnienie legalności działań użytkownika), jak również jest władny do udzielania Administratorowi określonych w regulaminie zgód, a wykonywanie tych praw przez Administratora zgodnie z ich zakresem (zakresem zgód) nie naruszy praw osób trzecich.
5.6 Treści zamieszczane przez Użytkownika stają się dostępne w Serwisie niezwłocznie po ich umieszczeniu przez Użytkownika, przy czym Administrator zastrzega sobie prawo moderacji i możliwość opóźnień.

Copyright © 2012-2018 Inbornmedia Sp. z o.o. | Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu

O nasRegulaminPolityka ochrony prywatnościFAQ/PomocReklamaKontakt z nami
Witamy na portalu KidModels.pl
Dołącz do nas!
Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację polityki prywatności cookies. Ukryj informację.